Om VVV


Bli medlem i VVV

Vill du bli medlem i Vägval Vänster Information Ek. För?
Föreningen är politiskt oberoende och har som sin grundläggande målsättning att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att berika dess humankapital”

Som medlem består din insats i en ”aktiv medverkan i debatten och utnyttjandet av föreningens informativa tjänster”. Naturligtvis utifrån ditt eget intresse och förutsättningar.

För att bli medlem köper du ett s.k andelsbrev i föreningen. Ett andelsbrev kostar 200 kronor vilket sätts in på pg: 125 88 46 - 3 Glöm inte att skriva ditt namn på talongen.

Därutöver har föreningen möjlighet att besluta om en årlig medlemsavgift. Ett eventuellt sådant beslut fattas av vår föreningsstämma.

Medlemmar kan endast förfoga över ett andelsbevis. Men för den som önskar uppmuntra vår verksamhet finns möjlighet att under insamlingsnamnet 1 000 fria viljor sätta in pengar för vår verksamhet. Pg är detsamma som för köp av andelsbrev.

Vill du läsa mer. Se våra stadgar under huvudrubriken Om VVV. Välkomna!