Om VVV


Kallelse till konstituerande möte

Vägval Vänster i Göteborg med kranskommuner kallar till årsmöte och bildande av föreningen VVV Göteborgsområdet.

VVV Göteborgsområdet kallar till årsmöte och bildande av Föreningen VVV Göteborgsområdet

Datum: 2 december kl.17.30
Plats: Hyresgästföreningen lokal, Dr Saléns gata 3, Göteborg

Förslag till dagordning:

 • 1. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 • 2. Upprättande av röstlängd
 • 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
 • 4. Bildande av föreningen VVV Göteborgsområdet
 • 5. Antagande av stadgar
 • 6. Verksamhetsplan
 • 7. Val av styrelseledamöter och ersättare
 • 8. Val av revisor.
 • 9. Val av valberedning
 • 10. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.
 • 11. Ev. förslag från styrelse och medlemmar.

Glögg med tillbehör serveras.

Varmt välkomna!

Göteborg den 18 november 2004,

Interimstyrelsen