Om VVV


Rikstinget: Ny arbetsgrupp hanterar framtidsfrågorna

Det var en uppenbart förväntansfull församling som samlades till Vägval Vänsters Riksting den 29 jan i Årsta Teater, Stockholm. Cirka 200 deltagare, varav hälften vvv-medlemmar, visade stor politisk entusiasm. Det blev total uppslutning kring de tio politiska punkter som fanns nedtecknade i en enkät som ställdes till vvv-medlemmarna på Rikstinget. Nu går Vägval Vänster vidare med vänsterns framtidsfrågor. En nyvald arbetsgrupp har till uppgift att lägga fram en rapport i samband med ett politiskt sommararrangemang i Almedalen på Gotland.

Men innan enkäten samlades in fick vi lyssna till intressanta inledningar och engagerade inlägg från deltagarna. Allt under skicklig ledning av debattledaren, Gertrud Åström, Ordfront. Karin Svensson Smith, vice ordförande för Vägval Vänster, betonade i sin inledning de politiska utgångspunkterna som var aktuella när det arbetades med det första vägvalsuppropet i mitten av 2003. Hon menade att dessa utgångspunkter fortfarande är aktuella.

Bland de inbjudna inledarna från miljöpartiet, feministnätverket, socialdemokraterna och vänsterpartiet infann sig Peter Eriksson, språkrör mp, och Anna-Klara Bratt, feminist. Socialdemokraternas representant meddelade sjukdom på lördagsmorgonen medan vänsterpartiets styrelse fattat beslut om att inte låta sig representeras i panelen. Peter Eriksson och Anna-Klara Bratt argumenterade kraftfullt och personligt för sina respektive inriktningar.

Inläggen från Rikstingets deltagare kretsade i hög grad kring det som redan kommit fram i rådslaget inför rikstinget. Många varnade för att snabbt bilda ett nytt vänsterparti medan andra förordade någon form av valallians och valteknisk samverkan. Men det fanns också dem som ville snabba på processen liksom dem som tyckte att det inte finns någon anledning till organisatoriska förändringar inom vänstern.

På enkätfrågan i ämnet svarade 44 procent att det vill se ett nytt vänsterparti. Men det ska då noteras att det flesta av dem betonar att man ser frågan i ett längre perspektiv än valet 2006. 40 procent vill se valteknisk samverkan medan endast sex procent tycker att det är bra som det är. Tio procent svarade inte på frågeställningen. Samtliga enkätsvar står bakom de tio politiska utgångspunkterna. Vi presenterar dem här:

 • är inriktat på att åstadkomma resultat som förändrar människors vardag där offentlig sektor och civilt samhälle kompletterar varandra i skapandet av välfärden
 • slår vakt om parlamentarisk demokrati som en historisk landvinning samt anser att parlamentariskt arbete och politiskt arbete utanför de folkvalda församlingarna befruktar varandra
 • eftersträvar en stark parlamentarisk representation och regeringsmakt som medel för att genomföra politiken
 • föredrar fronter och majoriteter som baseras på kompromisser framför sekterism och utanförskap
 • står för en ansvarsfull samt realistisk ekonomisk politik och motsätter sig därmed överbud som lämpar över problem till efterkommande
 • genomsyras av medvetenhet om att nuvarande utveckling är ohållbar i ett ekologiskt perspektiv och att detta får återverkningar på den dagspolitik som kan drivas
 • vidgar solidaritetsbegreppet geografiskt samt tidsmässigt till att omfatta även kommande generationer och människor som nu lever i andra världsdelar
 • försöker tillsammans med andra progressiva krafter påverka EU:s utveckling och accepterar att vissa globala problem kräver överstatliga lösningar
 • tillämpar feminism som ett verktyg för praktisk politik med syfte att skapa rättvisa villkor för kvinnor och män
 • representerar en modern vänsterpolitik som slutgiltigt lämnat dogmatism och teskommunism bakom sig

I några av enkätsvaren finns det dessutom förslag om tillägg, t.ex. i integrationspolitiken.

Inför Rikstinget hade Vägval Vänsters styrelse diskuterat vad som bör göras efter Rikstinget. Johan Lönnroth, Vägval Vänsters ordförande, presenterade ett förslag till arbetsgrupp som ska jobba med de politiska och organisatoriska framtidsfrågorna. Gruppen ska lägga sin första rapport i början av juli då Vägval Vänster genomför ett arrangemang i samband med den s.k. politikerveckan i Almedalen på Gotland.

 • Det handlar om att kartlägga det internationella, nationella och lokala politiska landskapen,
 • Vad som krävs för att vänstern ska stärkas ideologiskt och politiskt på samhällets alla områden,
 • Och att studera och lägga förslag till hur existerande partier och eventuella nya partibildningar och allianser kan bidra till en livfullare demokratisk debatt, ökat valdeltagande och vänstersegrar i valet 2006 och framöver. Enligt ett förslag från Margó Ingvardsson lades dessutom till att gruppen skall arbeta fram en politisk plattform för eventuell valsamverkan på det lokala planet.

Följande personer valdes att ingå i arbetsgruppen: Gertrud Åström, Olle Svenning, Karin Svensson Smith, Johan Lönnroth, Ann-Marie Morhed, Paulo Silva, Anne-Marie Lidmark och Staffan Norberg. Dessutom adjungerads Lena Lidmark till gruppen sedan hon pläderat för att ungdomen behöver ett nytt parti. Det ska dock noteras att Olle Svenning i efterhand, på grund av oklarheter kring gruppens arbetsuppgifter, tackat nej till att ingå i arbetsgruppen. Olle Svenning har dock förklarat sig villig att på annat sätt delta i Vägval Vänsters verksamheter.

Efter en utmärk lunch, med god soppa, gott bröd och god ost, gjorde Blåsensemblen VVV med Tasso ett bejublat framträdande på Rikstinget. Styrelsen vill framföra sitt tack till musikanterna, liksom till dem som ordnade med lunchen och till alla övriga som genom praktiska arbetsinsatser gjorde det möjligt att genomföra Rikstinget. Vi ses i Almedalen!